Veelgestelde vragen

A: Het op 6 maart 2017 gepresenteerde plan betreft het ontwerp-tracé van de Trambaanfietsroute. Dit betekent dat de tracékeuze nog kan veranderen. Het definitieve tracé wordt in de loop van 2017 bepaald en vormt de basis voor het op te stellen ontwerpbestemmingsplan en de civieltechnische uitvoering. Voor die gedeelten waar het huidige bestemmingsplan het gebruik ten behoeve van verkeersdoeleinden al toelaat, is geen bestemmingsplanwijziging nodig.

A: Vooruitlopend op de bepaling van het definitieve tracé in de loop van 2017, wordt dit jaar een aantal specifieke onderzoeken en analyses verricht, waaronder een natuurwaarden onderzoek. Deze onderzoeken dienen als onderlegger voor het definitieve tracé en vormen de basis voor de civieltechnische uitvoering. Dan is ook duidelijk voor welke gedeelten van het tracé een nieuw bestemmingsplan nodig is. Hiervoor wordt een (ontwerp) bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Dan start ook een formele procedure, waarin iedereen zijn zienswijze gedurende een periode van zes weken kenbaar kan maken. Vervolgens nemen de raden van de betrokken gemeenten een besluit over de vaststelling van het plan, inclusief de beantwoording van de zienswijzen. Daarna wordt het vastgestelde plan wederom gedurende zes weken ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

A: Voor de realisatie van de Trambaanfietsroute hebben de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margaten, Gulpen-Wittem, Vaals en de Provincie Limburg op 17 januari een realisatieovereenkomst getekend. Hierin is de samenwerking op uitvoeringsniveau vastgelegd zoals de doelstellingen, tijdplanning, financiële middelen en de inzet van mensen.

De realisatieovereenkomst wordt gesloten voordat de bestemmingsplannen worden gewijzigd. Eerst willen we hetgeen we zijn overeengekomen vastleggen en alles goed onderzoeken en voorbereiden, daarna worden pas eventueel de bestemmingsplannen gewijzigd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten en de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg nemen het besluit over de realisatieovereenkomst. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de gemeentewet. De gemeenteraad heeft hierin geen stem; er zijn bij deze overeenkomst geen zwaarwegende gevolgen. De benodigde budgetten zijn immers in de begroting opgenomen en staan al ter beschikking van dit project.

Staat uw vraag er niet tussen?

Staat uw vraag over de Trambaanfietsroute niet in de lijst met veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Stel uw vraag
Verkeersveiligheid

A: Dat gebeurt op de eerste plaats door het opstellen van een verkeerskundige analyse. Mochten maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld in verband met wandelaars en/of spelende kinderen, dan worden deze getroffen. Ook het kruisen van de Trambaanfietsroute met de N278 is onderdeel van de verkeerskundige analyse.

Natuurwaarden

A: Een onafhankelijk bureau brengt de natuurwaarden in beeld. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of en zo ja voor welke diersoort ontheffing wordt aangevraagd en welke compenserende maatregelen nodig zijn. Het natuurwaarden onderzoek is één van de onderleggers van het op te stellen bestemmingsplan en wordt daarmee ook openbaar.

Toerisme

A: Het grootste gedeelte van de Trambaanfietsroute voert over paden en wegen, die nu al voor recreatieve fietsers en fietstoeristen open staan. Ervaringscijfers met betrekking tot de Vennbahn, een fietsroute op en langs een voormalig treintracé tussen Aken en Luxemburg, geven een indicatie van de toenemende toeristische en recreatieve druk. Gemiddeld trekt de route daar 233 fietsers per dag. Omdat het om een aantrekkelijke verkeersluwe route gaat, zorgt de Trambaanfietsroute voor extra fietsbewegingen. Afgaande op ervaringscijfers van de Vennbahn wordt het gebruik van de route door gemiddeld 200 tot 250 fietsers per dag niet als onaanvaardbaar beschouwd, ook omdat een gedeelte van het tracé nu ook al door diezelfde fietser wordt gebruikt. De druk zal naar verwachting in het hoogseizoen wel iets hoger zijn, met gemiddeld 500 fietsers per dag.

Economie

A: Het economisch effect van de Trambaanfietsroute is berekend door bureau BMC Advies. De verwachting is dat netto per jaar € 630.000 extra wordt besteed in het dagtoerisme en het verblijfstoerisme. De netto toename van de werkgelegenheid bedraagt 9 fte per jaar.

Staat uw vraag er niet tussen?

Staat uw vraag over de Trambaanfietsroute niet in de lijst met veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Stel uw vraag

A: Verschillende gedeeltes van het voorgestelde tracé zijn bestaande paden die door fietsers, brommers, scooters, wielrenners en wandelaars worden gebruikt. Dat zal ook zo blijven. In het kader van de verdere planuitwerking, wordt een verkeerskundige analyse opgesteld, waarbij het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers een belangrijk aandachtspunt is.

A: Er zijn geen compenserende wandelpaden in het plan opgenomen. Wandelaars kunnen gewoon van de Trambaanfietsroute gebruik maken.

A: De Trambaanfietsroute loopt voor een groot deel over bestaande wegen die al dan niet verhard zijn. Zo ook over delen die nu ingericht zijn als landbouwweg en gebruikt worden door landbouwers om hun akkers en weiden te bereiken. Op diverse plaatsen zullen dus verschillende verkeersdeelnemers gebruikmaken van de route.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen, wordt het wegprofiel aangepast op de delen van de route die door meerdere weggebruikers worden gebruikt. De constructie zal worden aangepast op de plaatsen waar landbouwverkeer gebruik maakt van de Trambaanfietsroute.

A: Sommige delen van de Trambaanfietsroute zijn nu ingericht als landbouwweg. Het vervuilen van de route door landbouwverkeer staat helemaal los van de Trambaanfietsroute. De algemene regels die hiervoor gelden zijn ook van toepassing op deze delen van de route.

Staat uw vraag er niet tussen?

Staat uw vraag over de Trambaanfietsroute niet in de lijst met veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Stel uw vraag

A: Het onderhoud van het grootste gedeelte van het (bestaande) tracé maakt al deel uit van de reguliere onderhoudsprogramma’s van de betrokken gemeenten. Alleen de nieuw te realiseren tracédelen brengen extra onderhoud met zich mee. Dat zijn extra kosten met betrekking tot het onderhoud van de nieuwe verharding en beheerskosten van eventuele nieuwe verkeersregelinstallaties. Maar ook extra kosten vanwege bijvoorbeeld onderhoud van nieuwe bewegwijzering en straatmeubilair/rustplaatsen/afvalbakken. Wat het extra onderhoud precies inhoudt is afhankelijk van de detaillering en uitvoering van de route.

Staat uw vraag er niet tussen?

Staat uw vraag over de Trambaanfietsroute niet in de lijst met veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Stel uw vraag

A: Voor deze tracédelen is gekozen voor asfaltverharding met een slijtlaag van gebiedseigen gebroken Maasgrind. Hiervoor hebben wij een aantal verhardingsmaterialen vergeleken. Asfalt voorzien van een slijtlaag is hier als beste verhardingsmateriaal uit naar voren gekomen. Onder andere de verminderde weerstand tegen wringend landbouwverkeer is bij de keuze van het materiaal van doorslaggevend belang geweest.
De reden dat het asfalt van een toplaag wordt voorzien is:

 • Door de lichte kleur het oppervlak minder snel door de zon wprdt opgewarmd waardoor de aantrekkende werking van onder ander Vliegend hert wordt tegengegaan;
 • Het een uniforme uitstraling biedt van de route;
 • Door het materiaal- en kleurgebruik het oppervlakte natuurgetrouw uitziet;
 • Het een gebiedseigen materiaal betreft;
 • De levensduur van de verharding wordt verlengd.

A: Dat gebeurt om gebruikers comfort, aantrekkelijkheid en veiligheid te kunnen bieden, zoals bij fietspaden te doen gebruikelijk.

A: Waar mogelijk worden de nieuw aan te leggen tracédelen 3,20 meter breed. Met deze breedte wordt voldaan aan de provinciale uitgangspunten voor een hoofdfietsroute.

A: De Trambaanfietsroute loopt deels over een tracé dat nu al is verlicht. Nieuw te verharden tracédelen in het buitengebied worden echter niet verlicht omdat dit niet past binnen het vigerend gebiedsbeleid.

A: Nee, dat zal niet gebeuren. Komt de verkeersveiligheid in het geding, dan worden maatregelen getroffen, die het karakter van de kernen niet aantasten.

A: In de afgelopen periode is een aantal alternatieven onderzocht, met als uitgangspunt een aantrekkelijke en verkeersveilige recreatieve fietsroute gebaseerd op het concept van de voormalige stoomtrambaan. Bepaalde alternatieven bleken niet haalbaar, omdat grondverwerving niet mogelijk bleek of omdat onvoldoende werd voldaan aan de uitgangspunten van verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid. Aanvullingen op de route vallen in principe buiten het project.

Hieronder de aangedragen alternatieven/aanvullingen, die 6 maart 2017 werden ingebracht en de reactie daarop.
 • Het volgen van bestaande fietsroutes vanaf het station Maastricht tot aan Bemelen. Het voorgestelde tracé van de Trambaanfietsroute is zo veel mogelijk gebaseerd op het verloop van de voormalige stoomtrambaan. Daarom worden niet zonder meer bestaande fietsroutes in het tracé opgenomen. Dat geldt wel voor - daar waar mogelijk - originele elementen. Daarop is ook de keuze voor het tracédeel over de voormalige spoordijk nabij Hotel-Restaurant In den Hoof in Maastricht gebaseerd.
 • Meenemen van het fietspad naar Kapolder + Wijlre. Ook wel Wittemer Allee genoemd. De voormalige trambaanroute had een extra verbindingsstuk dat destijds aansloot op Wijlre, maar deze valt buiten de projectscope van de Trambaanfietsroute Maastricht – Vaals – Aken.
 • Aansluiting naar weg De Plank? Het is de bedoeling dat de Trambaanfietsroute via een fietstunnel onder de N598 doorloopt. De fietstunnel is gepland op 6 à 7 meter ten opzichte van het niveau van de provinciale weg N598. Aan weerszijden van de fietstunnel is sprake van een diepere insnijding in het landschap, die is aangelegd ten behoeve van de stoomtram en die de Trambaanfietsroute volgens planning zal volgen. Aansluitingen op de N598 zijn vanuit de insnijding niet mogelijk.
 • Gebruik maken van de bestaande landbouwwegen. Voor een gedeelte maakt de Trambaanfietsroute gebruik van bestaande landbouwwegen, zoals op het tracégedeelte Mamelis-Lemiers in de gemeente Vaals.
 • Alternatief vlak tracé via Meerssen – Valkenburg naar Gulpen: Dit tracé verloopt via een geheel andere route, waar het voormalige trambaantracé niet leidend kan zijn of kan worden gevolgd en is daarom geen goed alternatief.
 • Alternatief tracé tussen Cadier en Keer – Margraten; fietstracé projecteren via de Papenhei naar centrum van Margraten. Deze optie is overwogen, maar heeft niet de voorkeur gekregen boven de zuidelijke tracévariant Cadier en Keer – Margraten via Honthem. Dit vanwege de extra kosten van de noordelijke variant via de Papenhei, een extra te verharden tracédeel en de noodzaak tot extra oversteken van de N278.
 • Laat de fietsroute door centrum Cadier en Keer lopen om zo de centrumfunctie te bevorderen. Het oorspronkelijke stoomtramtracé wordt zo goed als mogelijk gevolgd. Omdat de voormalige stoomtram oostelijk van het centrum van Cadier en Keer ging, gaat ook de Trambaanfietsroute ten oosten aan het centrum van Cadier en Keer voorbij. Op diverse plekken op de Trambaanfietsroute wordt gestimuleerd het tracé even te verlaten, zodat aangrenzende dorpen, horecavoorzieningen en bezienswaardigheden kunnen worden bezocht. Deze plekken worden te zijner tijd op de route aangegeven. Het centrum van Cadier en Keer is één van die plekken.
 • Kruising Reijmerstokkerdorpstraat. Op- en afritten voor lokaal verkeer / aansluiting met bestaande infra. Het tracé van de Trambaanfietsroute is gepland via het bestaande viaduct van Reijmerstok over de Reijmerstokkerdorpsstraat. In de verdere ontwerpfase wordt bekeken in hoeverre een aansluiting met de bestaande infrastructuur kan worden gerealiseerd
 • Tracé Margraten via stoplichten: veilig oversteken rijksweg.  Daar waar een oversteek in Margraten is gepland over de N278, is het waarborgen van de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Daarom wordt dit meegenomen in een zorgvuldige verkeerskundige analyse, die onderdeel uitmaakt van de verdere projectuitwerking.
 • Gulpen. Burggraverweg. In ’t diepebroek, Dr. Poelsstraat, Ringweg is nu een rustige wijk waar kinderen op straat kunnen spelen. Met 500 fietsers per dag (sommigen snel want electrisch of racefietsen) wordt dit een gevaarlijke situatie. Alternatief: W.A.-plein wordt opnieuw ingericht. Maak dit afstelplek voor fietsers. Goede, duidelijke toegang (te voet) naar Markt. Fietsroute vervolgen via Ireneweg, Oude Akerweg, Oude Heirbaan (mooie verkeersluwe route).
 • Mede naar aanleiding van deze en andere suggesties en opmerkingen over het tracé in het centrum van Gulpen, heeft de stuurgroep Trambaanfietsroute in april 2017 om veiligheidsredenen besloten tot een tracéwijziging. Het aangepaste ontwerptracé in het centrum van Gulpen is weergegeven op de onderstaande kaartuitsnede.

Staat uw vraag er niet tussen?

Staat uw vraag over de Trambaanfietsroute niet in de lijst met veelgestelde vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Stel uw vraag